Νομικές και φορολογικές οδηγίες για την αγορά και πώληση ακινήτων στην Κύπρο

26/9/2018

Μάθετε πόσους φόρους και πόσα τέλη πληρώνετε όταν αγοράζετε και πουλάτε ένα σπίτι. Επίσης, μάθετε πόσους φόρους και πόσα τέλη πληρώνετε ανά έτος για την ιδιοκτησία ενός ακινήτου στην Κύπρο.

 

1. ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

Κυπρίων και Ε.Π. που ζουν στην Κύπρο:

 

Σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο, οι Κύπριοι ή πρόσωπα κυπριακής καταγωγής καθώς και οι πολίτες της ΕΕ που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο επιτρέπεται να αποκτήσουν οποιαδήποτε περιουσία χωρίς περιορισμούς.

 

Το καθεστώς κατοικίας εξακριβώνεται από τα Επαρχιακά Γραφεία και λαμβάνεται όταν ένα άτομο διαμένει στην Κύπρο για συνολική περίοδο 185 ημερών το χρόνο ή περισσότερο.

 

Οι πολίτες της ΕΕ που δεν διαμένουν μόνιμα σε Κύπριους και μη Ευρωπαίους πολίτες

 

Οι πολίτες τρίτων χωρών λαμβάνουν άδεια να αγοράσουν μόνο ένα διαμέρισμα ή ένα σπίτι ή ένα οικόπεδο ή γη. Στην περίπτωση των πολιτών της ΕΕ το μέγεθος της ιδιοκτησίας μπορεί να είναι απεριόριστο και στην περίπτωση των μη Ε.Π. πληθυσμών μπορεί να φθάσει τα 4.014 τετραγωνικά μέτρα.

 

Η E.Ε θεωρείται ισότιμη με τους Κύπριους πολίτες, ανεξάρτητα από το καθεστώς κατοικίας τους.

 

Μετά την παραλαβή της άδειας και η ιδιοκτησία καταχωρήθηκε στο όνομα του αγοραστή, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί για τους αλλοδαπούς που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο. Μπορούν να πουλήσουν ή να διαθέσουν το ακίνητο όπως το επιθυμούν. Ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης ενός ακινήτου μπορεί να το πουλήσει και να αγοράσει άλλο και όπως ένας καλόπιστος επαναλαμβανόμενος αγοραστής θα λάβει μεταγενέστερη άδεια.


2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Η αγορά ακινήτου στην Κύπρο είναι παρόμοια με την αγορά ακινήτου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάνετε μια προσφορά και αν γίνει δεκτή, είναι φυσιολογικό να δίνετε ονομαστική κατάθεση (μεταξύ € 1.000 και € 5.000) για να κρατήσετε το ακίνητο, να δεσμεύσετε τον ιδιοκτήτη, να απομακρύνετε το ακίνητο από την αγορά και να το εξασφαλίσετε στην τιμή εκείνης της ημέρας. Αυτό στην Κύπρο, σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι νομικά δεσμευτικό και έτσι δεν υπάρχει "gazumping". Συνεπώς, συντάσσονται συμβάσεις και η διαδικασία αυτή διαρκεί μόνο λίγες μέρες. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον 20% -30% της αξίας του ακινήτου. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν με τον πωλητή. Συνήθως για νέες ιδιότητες εκτός σχεδίου η πληρωμή περιλαμβάνει περιοδικές δόσεις μέχρι την παράδοση. Εάν πρόκειται για ακίνητο μεταπώλησης, το υπόλοιπο καταβάλλεται σε μία μόνο πληρωμή την ίδια ημέρα κατά την οποία η πράξη τίτλου μεταβιβάζεται στο όνομα του αγοραστή και ο αγοραστής παραλαμβάνεται ταυτόχρονα.

 

 

3. Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:Μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας.

Μακροχρόνια μίσθωση για περιόδους άνω των 33 ετών.

Η απόκτηση μετοχών σε μια εταιρεία που κατέχει ακίνητη περιουσία, εάν η απόκτηση αυτή καταλήγει σε έλεγχο της εταιρείας από αλλοδαπούς.

Η σύσταση ενός καταπιστεύματος ή οποιουδήποτε είδους εγκατάστασης που συνδέεται με την κυριότητα ακινήτων προς όφελος αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών πλεονεκτημάτων.

 

4. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 

Ο νόμος περί ειδικών επιδόσεων προστατεύει τον αγοραστή ακινήτων από συναλλαγή μεταξύ πωλητή και αγοραστή, ιδίως όταν ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει αμέσως το αποκτηθέν περιουσιακό στοιχείο στο όνομα του, ακόμη και αν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή της αντιπαροχής.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Νόμου περί Εκτέλεσης, ο αγοραστής ακινήτου μπορεί να εξασφαλίσει τη μεταβίβαση του αποκτηθέντος περιουσιακού στοιχείου επάνω στο όνομά του, καταθέτοντας αντίγραφο της σύμβασης δεόντως υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο Κτηματολόγιο εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Με την κατάθεση της σύμβασης στο Κτηματολόγιο ο αγοραστής εμποδίζει τον ιδιοκτήτη να μεταφέρει το ακίνητο αλλού ή να το αλλάξει, εφόσον η σύμβαση είναι έγκυρη και νόμιμη. Καμία επιβάρυνση, επιβάρυνση ή επιβάρυνση δεν μπορεί να επηρεάσει το δικαίωμα συγκεκριμένης εκτέλεσης μετά την κατάθεση της σύμβασης στο Κτηματολόγιο.

 

Η κατάθεση ενός αντιγράφου της σύμβασης στο κτηματολόγιο δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα να επιδιώξει την «ειδική εκτέλεση» των όρων της σύμβασης και, κατά συνέπεια, να καταχωρίσει το ακίνητο στο όνομα του αγοραστή, παρόλο που ο ιδιοκτήτης μπορεί να μην είναι διατεθειμένος να φιλοξενήσει τέτοιες διαδικασίες.

 

5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:

 

Η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σε όνομα αγοραστή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόλις χορηγηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο / σχετική Αρχή άδεια για την απόκτηση του ακινήτου (όπου αυτό είναι απαραίτητο - βλ. Σημείο 3 ανωτέρω). Κατά την εγγραφή του ακινήτου με το όνομά του στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο, ο αγοραστής θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα ακόλουθα τέλη μεταβίβασης, που υπολογίζονται σύμφωνα με την αγοραία αξία του ακινήτου κατά την υπογραφή των συμβάσεων:

 

Ελέγξτε τον υπολογισμό των χρεώσεων μεταφοράς για να δείτε το ποσό του φόρου με βάση την τιμή αγοράς ακινήτου σας.


ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή τέλους χαρτοσήμου με συντελεστή 0,15% της αξίας του ακινήτου μέχρι € 170,000 και 0,20% για πάνω από € 170,000.

 

Η σύμβαση πρέπει να σφραγίζεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή. Αν και η απουσία της σφραγίδας των εσόδων από μια σύμβαση δεν την καθιστά άκυρη, η σφραγίδα του εισοδήματος πρέπει να καταβληθεί πριν από την κατάθεση της σύμβασης στο κτηματολόγιο για συγκεκριμένους σκοπούς απόδοσης (βλ. Σημείο 4 ανωτέρω). το έγγραφο προσκομίζεται στο Land Land για τη μεταβίβαση κυριότητας ιδιοκτησίας, σε οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία ή στο δικαστήριο. Προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή προστίμου, το οποίο θα μπορούσε να είναι σημαντικό, τα έγγραφα πρέπει να σφραγίζονται εντός 30 ημερών από την υπογραφή τους.

 

Ελέγξτε τον Υπολογιστή Υποχρεώσεων Σφραγίδας για να μάθετε το ποσό του φόρου με βάση την τιμή αγοράς ακινήτου σας στο https://www.buysellcyprus.com/property-purchase-tax-calculator .

 

 

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Δεν υπάρχει φόρος ακίνητης περιουσίας. Ο φόρος καταργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017.

 

 

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας υπόκειται επίσης σε ασήμαντη φορολογία σύμφωνα με άλλους νόμους, όπως δημοτικούς ή χωροταξικούς κανονισμούς. Οι φόροι αυτοί υπολογίζονται ανάλογα με την έκταση και το μέγεθος του ακινήτου και καλύπτουν την αποχέτευση, τη συλλογή απορριμμάτων, τα φώτα του δρόμου. Οι χρεώσεις κυμαίνονται συνολικά από € 80 έως € 170 ετησίως.

 

ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

 

Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών εισπράττεται με συντελεστή 20% επί των κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση ακινήτων ή τη διάθεση μετοχών εταιρειών των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από ακίνητη περιουσία.

 

Κατά γενικό κανόνα, το κέρδος υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων από πωλήσεις και του αρχικού κόστους του ακινήτου. Οι τόκοι από τις πληρωμές που καταβλήθηκαν για την απόκτηση, τις προσθήκες στο ακίνητο και το ποσοστό πληθωρισμού, όπως δημοσιεύονται ετησίως από την κυβέρνηση, αφαιρούνται από τα τέλη.

 

Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών στο σύνολό του έχει ελάχιστη επίδραση, καθώς η ανατίμηση των αξιών, σε συνδυασμό με τα ακόλουθα επιδόματα και τον πληθωρισμό, τείνουν να αφήνουν ελάχιστα πλεονάσματα.

 

Τα άτομα δικαιούνται τα ακόλουθα επιδόματα διάρκειας ζωής στο φόρο κεφαλαιουχικών κερδών:

 

Τα πρώτα € 17.086,00 κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση οποιουδήποτε ακινήτου εξαιρούνται.

Τα πρώτα € 25.629,02 κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση γεωργικής γης από τον αγρότη εξαιρούνται (υπό ορισμένες προϋποθέσεις).

Τα πρώτα € 85.430,10 κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση ενός σπιτιού που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη για τη δική του κατοικία απαλλάσσονται (υπό ορισμένες προϋποθέσεις).

 

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν διατίθενται ξεχωριστά και ένα άτομο που διεκδικεί συνδυασμό των παραπάνω επιδομάτων δικαιούται μέγιστο επίδομα διάρκειας ζωής 85.430,10 €.

 

Οι κάτοικοι της Κύπρου και οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών όταν διατίθενται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό της περιουσίας τους, όπου και αν βρίσκονται. Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν η αγορά του ακινήτου πραγματοποιηθεί μέσω εγγεγραμμένης εταιρείας στην Κύπρο.

 

Οι ακόλουθες κατηγορίες εκχωρήσεων ακίνητης περιουσίας απαλλάσσονται από τον Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών:

 

1. Μεταφορές λόγω θανάτου

 

2. Δώρα μεταξύ συγγενών έως τρίτου βαθμού συγγενών

 

3. Δώρα για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης όταν, κατά τη στιγμή της μεταβίβασης και για περίοδο πέντε ετών μετά τη μεταβίβαση, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είναι μέλη της οικογένειας του δότη.

 

4. Δώρα από τις οικογενειακές εταιρείες προς τα μέλη τους, αλλά μόνο σε περιπτώσεις όπου η μεταβιβαζόμενη περιουσία, ελήφθη από την εταιρεία ως δώρο.

 

5. Ανταλλαγές ακινήτων

 

6. Υποχρεωτικές εξαγορές

 

7. Δώρα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα

 

8. Δώρα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή στην Κυπριακή Δημοκρατία

 

ΔΑΣΜΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

 

Το περιουσιακό καθεστώς καταργήθηκε από την 1/1/2000.

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

Τα κοινά έξοδα είναι συνήθως πληρωτέα σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, εκ των προτέρων, και ποικίλλουν από την ανάπτυξη στην ανάπτυξη ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο του ακινήτου. Καλύπτουν το μερίδιο του ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας στο κόστος καθαρισμού και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων και κήπων, των δαπανών κοινόχρηστης πισίνας, της ηλεκτρικής ενέργειας στους κοινόχρηστους χώρους, των τελών διαχείρισης και επισκευών.

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ''

Περισσότερα (αναζήτηση στην κατηγορία '')

Μεγάλοι Χορηγοί