Νομικό καθεστώς επιτροπής διαχείρισης

4/2/2019

Κάθε κοινόχρηστο κτίριο πρέπει να έχει μια επιτροπή διαχείρισης, η οποία εκλέγεται σε γενική συνέλευση των ιδιοκτητών των μονάδων και αποτελεί νομική οντότητα, υπεύθυνη για τη διαχείριση και διοίκηση των κοινόχρηστων χώρων.

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης (MC) έχει τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις εξουσίες που προβλέπει ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος, τους κανονισμούς τους οποίους οι ιδιοκτήτες μπορεί να έχουν καταρτίσει και καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο ή ελλείψει τέτοιων κανονισμών, σύμφωνα με τους τυποποιημένους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στο σχετικό παράρτημα του νόμου.


Η MC ενεργεί για λογαριασμό των ιδιοκτητών, είναι υπεύθυνη για την επιβολή των Κανονισμών και πρέπει να είναι δεόντως καθιερωμένη, να ενεργεί νόμιμα και να εφαρμόζει τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων.


Έχει το καθήκον να ελέγχει, να λειτουργεί και να διαχειρίζεται την κοινοτική ιδιοκτησία, την οποία πρέπει να τηρεί και να διατηρεί σε καλή και λειτουργική κατάσταση για να ασφαλίσει τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και να καλέσει γενική συνέλευση των ιδιοκτητών των μονάδων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Επίσης, έχει το δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας ενός ταμείου, το υπόλοιπο του οποίου πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης.


Επιπλέον, η MC πρέπει να καθορίσει το μερίδιο κάθε ιδιοκτήτη στα κοινά έξοδα και τον τρόπο πληρωμής του. Σε περίπτωση αποτυχίας οποιουδήποτε κατόχου να πληρώσει τη μετοχή του, η MC δικαιούται να ανακτήσει το ποσό αυτό στις εκταμιεύσεις επισκευών και λοιπών έργων που πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο ή σχετίζονται με τη διοίκησή του με την κατάθεση αγωγής ενώπιον του δικαστηρίου κατά του ιδιοκτήτη υπό αμφισβήτηση.


Σε κτίρια όπου δεν καλούνται γενικές συνελεύσεις και η κοινοβουλευτική επιτροπή δεν εκλέχθηκε νόμιμα, μπορεί να προβληθεί θέμα σχετικά με την ύπαρξη και τη νομιμότητά της στο πλαίσιο διαμάχης μεταξύ του MC και του ιδιοκτήτη μιας μονάδας. Το MC έχει το δικαίωμα να μηνύσει και να εναχθεί με οποιοδήποτε τρόπο σχετικά με την κοινοτική ιδιοκτησία. Όταν η MC είναι ανύπαρκτη, η προσφυγή στο δικαστήριο για λογαριασμό του MC θεωρείται ως κατάχρηση της διαδικασίας και ο άλλος μπορεί να αμφισβητήσει τα MC και την απόρριψη της προσφυγής στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας.


Η τήρηση πρακτικών και η λήψη αποφάσεων με πλήρη δικαιολογία είναι απαραίτητη δεδομένου ότι αυτό αποτυγχάνει τυχόν διαφωνιών ή αμφισβητήσεων σχετικά με τη νομιμότητα του καθεστώτος της MC και το ποσό των αναγκαίων εξόδων και εκταμιεύσεων. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί MC, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν το μερίδιό τους στα κοινά έξοδα στον πωλητή. Σε περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης συμφωνήσει να αφήσει την περιουσία του και η συμφωνία μίσθωσης προβλέπει ότι ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή των κοινών εξόδων, ένας τέτοιος όρος δεν δεσμεύει το MC, στον οποίο ο ιδιοκτήτης είναι υπόλογος.


Η νομική πτυχή του παραπάνω θέματος εξετάστηκε σε διάφορες δικαστικές αποφάσεις, καθώς σε μια τέτοια απόφαση κρίθηκε ότι η μέθοδος υπολογισμού των κοινών εξόδων ήταν ασυμβίβαστη με το νόμο, διότι η επιβάρυνση δεν περιοριζόταν στα αναγκαία έξοδα. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πλεόνασμα και η ενέργεια της MC για μη χρήση της και συνέχιση της επιβολής κοινών εξόδων δεν ήταν σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου.


Υπενθυμίζεται ότι, δεδομένου ότι υπάρχει πλεόνασμα στο υπόλοιπο του λογαριασμού της MC, δεν θα χρειαστεί να συμβάλλει περαιτέρω στην κοινοτική δαπάνη μέσω της ζήτησης για την καταβολή περαιτέρω δημοτικών τελών, δεδομένου ότι το πλεόνασμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του συνόλου ή μέρος των αναγκαίων δαπανών ή να οδηγήσει στην προσαρμογή των κοινών εξόδων που επιβάλλονται με τη μείωση του ποσού που οφείλεται από κάθε ιδιοκτήτη. Σε μια άλλη περίπτωση, το δικαστήριο έκρινε ότι το ετήσιο ποσό που ζητήθηκε για κοινά έξοδα και αποθεματικά ήταν πολύ υψηλότερο από το μερίδιο της μονάδας στην κοινή κυριότητα και ως εκ τούτου η MC δεν απέδειξε την απαίτησή του ή δικαιολόγησε τη διαφορά.

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ''

Περισσότερα (αναζήτηση στην κατηγορία '')

Μεγάλοι Χορηγοί