Το COREPER ενέκρινε το πακέτο μέτρων για μείωση των επισφαλειών στον τραπεζικό τομέα

15/2/2019

Το πακέτο των αναθεωρημένων κανόνων που αποσκοπούν στη μείωση των κινδύνων και επισφαλειών στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ, και το οποίο προέκυψε μετά από πρόταση της Κομισιόν και διαπραγμάτευση της Ρουμάνικης Προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενέκρινε σήμερα το COREPER.

 

Αυτή η έγκριση διευκολύνει και αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική εισαγωγή του EDIS - του ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων.  Το πακέτο που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο περιλαμβάνει δύο κανονισμούς και δύο οδηγίες, οι οποίες αφορούν:

- κεφαλαιακές απαιτήσεις τραπεζών (τροποποιήσεις στον κανονισμό 575/2013 και οδηγία 2013/36 / ΕΕ) ·
- την ανάκαμψη και την επίλυση των προβληματικών τραπεζών (τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/59 / ΕΕ και του κανονισμού 806/2014).

Η σημερινή απόφαση ολοκληρώνει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία άρχισε τον Νοέμβριο του 2016. Mια πρώτη συμφωνία σχετικά με τα βασικά στοιχεία της δέσμης των τραπεζών και επιβεβαιώθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2018. Οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν τώρα τη συμφωνία για όλα τα μέτρα μείωσης των κινδύνων.

Μεταξύ των βασικών μέτρων που συμφωνήθηκαν για τη μείωση του κινδύνου στο τραπεζικό σύστημα, το πακέτο ενισχύει το πλαίσιο για την επίλυση τραπεζών. Απαιτεί από τα ιδρύματα παγκόσμιας και συστημικής σημασίας («G-SII») να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, καθορίζοντας τις απαιτήσεις όσον αφορά το ύψος και την ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων και των επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και παρέχει επίσης προσωρινές διασφαλίσεις και πιθανές πρόσθετες ενέργειες για τις αρχές επίλυσης διαφορών.

Επιπλέον, η τραπεζική δέσμη περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της δανειοδοτικής ικανότητας των τραπεζών και τη διευκόλυνση ενός μεγαλύτερου ρόλου των τραπεζών στις κεφαλαιαγορές, όπως:

- τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις μικρότερες και λιγότερο περίπλοκες τράπεζες, που συνδέονται ιδίως με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και γνωστοποίησης ·
- την ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε ΜΜΕ και να χρηματοδοτούν έργα υποδομής ·

Η τραπεζική δέσμη περιλαμβάνει επίσης ένα πλαίσιο για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρχών που εμπλέκονται στην εποπτεία και την επίλυση των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων. Τα συμφωνηθέντα μέτρα διαφυλάσσουν την ισορροπία που επιτυγχάνεται με τη θέση του Συμβουλίου μεταξύ των εξουσιών των εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και της χώρας υποδοχής προκειμένου να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές ροές κεφαλαίων και ρευστότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο προστασίας για τους καταθέτες, τους πιστωτές και την οικονομική σταθερότητα σε όλα τα κράτη μέλη . Η συμφωνία εισάγει επίσης τροποποιήσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε θέματα που σχετίζονται με την εποπτεία των δραστηριοτήτων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τέλος η δέσμη επίσης ενισχύει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών για τη μείωση των κινήτρων για υπερβολική ανάληψη κινδύνων, με τη συμπερίληψη δεσμευτικού συντελεστή μόχλευσης, δεσμευτικού καθαρού σταθερού ποσοστού χρηματοδότησης και τον καθορισμό ευαίσθητων στον κίνδυνο κανόνων για συναλλαγές τίτλων και παραγώγων.

Η δέσμη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων αποσκοπεί στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν σε διεθνές επίπεδο μετά την οικονομική κρίση 2007-2008 για την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα και την αντιμετώπιση των εκκρεμών προκλήσεων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2016 και περιλαμβάνουν στοιχεία που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB).

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ''

Περισσότερα (αναζήτηση στην κατηγορία '')

Μεγάλοι Χορηγοί